Odczyty

ZAKRES USŁUG:

  1. Sprawdzenia stanu założonych na półśrubunkach plomb przed i za wodomierzem.
  2. Oceny stanu wodomierza (sprawdzenie obudowy, czy nie jest mechanicznie uszkodzona, pęknięta lub wgnieciona).
  3. Sprawdzenia czy od strony dopływu wody do wodomierza nie zamontowano trójników lub innych urządzeń umożliwiających nie ewidencjonowany pobór wody oraz czy podejście dopływowe nie jest wykonane przewodem giętkim lub sztywnym, umożliwiającym pobór wody z pominięciem przepływu przez licznik.
  4. Sprawdzenia pracy licznika, poprzez spuszczenie wody (najlepiej w spłuczce WC) w ilości umożliwiającej stwierdzenie obrotu wirnika i zgodność kierunku obrotów z kierunkiem przepływu wody
  5. Sprawdzenie szczelności połączeń wodomierza z instalacją.
  6. Odczyt stanu licznika wodomierz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  7. Wszelkie spostrzeżenia mogące wskazywać na wadliwe wskazania wodomierza lub nie rejestrowany pobór wody w lokalu, osoba odczytująca ma obowiązek wpisać do rejestru odczytów.
  8. Zapisy w rejestrze odczytów, muszą być potwierdzone przez użytkownika lub inną osobę pełnoletnią obecną w lokalu. W przypadku odmowy podpisania wyników odczytu, osoba dokonująca odczytu ujawnia ten fakt w rejestrze.